Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Báo cáo kế hoạch sử dụng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Xã hội 17/05/2020 - 12:17

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021.

Báo cáo kế hoạch sử dụng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 - ảnh 1

Đề nghị các bộ, ngành báo cáo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, của pháp luật và để có đủ căn cứ giao hoặc thẩm định số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2021 trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi Kế hoạch số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) và số lượng người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương năm 2021 về Bộ Nội vụ.

Nội dung kế hoạch bao gồm: Việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2015 và năm 2020;

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2021.

Cũng theo Bộ Nội vụ, báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2021 của Bộ, ngành, địa phương (có phụ lục kèm theo) gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 31/5/2020.

Sau thời hạn này, nếu Bộ ngành, địa phương không gửi Kế hoạch hoặc việc lập Kế hoạch không đúng theo các nội dung nêu trên thì Bộ Nội vụ sẽ thực hiện việc giao, thẩm định số lượng người làm việc và hợp đồng lao động của Bộ, ngành, địa phương theo đúng tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật.