Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Hà Nội phê duyệt gần 506 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19

Xã hội 29/04/2020 - 20:20

Ngày 29-4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đôi tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covi-19 của TP Hà Nội, số tiền là: 505.607.250 nghìn đồng.

Nguồn kinh phí: UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định.

UBND TP giao Sở LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 24-4-2020 của Chính phủ, tham mưu báo cáo UBND TP theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tham mưu, báo cáo UBND TP bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 24-4-2020 của Chính phủ.

Phối hợp với Sở LĐ-TB-XH giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội phê duyệt gần 506 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 - ảnh 1
Người được trợ cấp là người thuộc diện chính sách, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội (ảnh V.H)

UBND TP giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4-2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4-2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của TP Hà Nội trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31-12-2019.

Phòng Tài chính-Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã tạm ứng từ nguồn tài chính hợp pháp của quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng.

Phòng LĐ-TB-XH phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho các đối tượng ghi tại Điều 1 Quyết định này theo đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp, tổ chức thực hiện ngay từ ngày 29-4-2020.

Cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực. Xử lý nghiêm các vi phạm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở LĐ-TB-XH trước ngày 10-5-2020 để tổng hợp báo cáo UBND TP, Bộ LĐ-TB-XH theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP đề nghị ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định này.

T. An